Đập Trung Quốc trên dòng sông Mekong

Dòng sông Mê Kông sẽ gập khó khăn khi Trung Quốc thử nghiệm 1 trong 11 đập thuỷ điện thượng nguồn sông Mê Kông