Đập Trung Quốc ảnh hường mekong Lào

Sông Mekong là thuỷ lợi thiết yếu của Lào